VII Mazurski  Zimowy Piknik Motoparalotniowy Memoriał Jana Młodyszewskiego "Winter Masuria Paramotor " odbędzie się, w terminie 6-7 marca 2020 roku .  Rozpoczynamy sezon  motoparalotniowy na Mazurach w miejscowości Rostki koło Pisza .  Przygotowaliśmy niespodziankę na Dzień Kobiet .

Szczegóły po nowym roku o pikniku . Zapraszamy serdecznie wszystkich motoparalotniarzy do uczestnictwa  :)  

 

 

Program imprezy może ulec zmianie wedle panujących warunków atmosferycznych na zewnątrz i organizator może zastrzec zmianę czasową zaplanowanej realizacji

 

Zapraszamy do uczestnictwa w ósmej  edycji Winter Masuria Paramotor Rostki 2020 rok w terminie 6-7 marca. W tym roku przygotowalismy bezplatne loty widokowo-zapoznawcze motoparalotnia jako pasazer dla Kobiet oraz publicznosci, warsztaty modelarskie dla najmlodszych i prelekcje paralotniowe.

 

 Regulamin uczestnictwa w „Ujrzyj piękne Mazury z samiuśkiej góry „
Bezpłatne loty widokowo-zapoznawcze motoparalotnią jako załogant dla Kobiet i Panów
1. Osoba chcąca uczestniczyć w bezpłatnych lotach widokowo-zapoznawczych motoparalotnia jako załogant z tytułu dnia Kobiet , musi być pełnoletnia .
2. Jeżeli chcesz uczestniczyć w bezpłatnych lotach musisz polubić nasz fan page Facebook Mazury Paralotnie , udostępnić na swoim profilu Facebook i zaprosić minimum 10 osób do p...olubienia naszego Fan Page Facebook Stowarzyszenia Mazury Paralotnie
3. Osoby spełniające wymagania organizatora i pragnące skorzystać z bezpłatnej atrakcji nie mogą być pod wpływem alkoholu i środków odurzających lub silnych leków psychotropowych oraz dobrym stanie kondycji psychicznej . Zakwestionowanie odmowy uczestnictwa osoby może być poprzez wskazania organizatora , że jest pod wpływem w/w czynników.
4. Liczba lotów widokowo-zapoznawczych motoparalotnią jako załogant jest ograniczona .
5. Osoby zainteresowane mogą korzystać z atrakcji w dniu 9 marca z tytułu wcześniejszej uroczystości „Dnia Kobiet”
6. Nie prowadzimy zapisów osób na listę chętnych lecz w dniu imprezy wedle wystosowanego programu imprezy .
7. Atrakcja może być anulowana lub przesunięta o jeden dzień z tytułu nie sprzyjających warunków atmosferycznych . Bezpieczeństwo pilota i pasażera jest najważniejsze.
Organizator : Stowarzyszenie Mazury Paralotnie
Rostki 6-7 marca 2020 r.

 

 

Mazurskie Zimowe Zawody Motoparalotniowe
w lataniu precyzyjnym
WINTER MASURIA PARAMOTOR PANBAH CUP
REGULAMIN
• Postanowienia ogólne
Organizatorzy:
Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe Mazury Paralotnie

• Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów na posiadanym PPG / PPGG lub dokumentu zagranicznego upoważniającego do wykonywania takich lotów lub licencji sportowej
• Ważne ubezpieczenie OC w związku z wykonywanymi lotami
• Podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika w dniu rejestracji
• Posiadania sprawnego technicznie skrzydła i silnika
6. Obowiązki uczestnika
Pilot – uczestnik powinien:
a) wykonywać loty zgodnie z przepisami;
b) przestrzegać postanowień niniejszego „Regulaminu” oraz zarządzeń Sędziego głównego i Komisji Sportowej;
c) postępować zgodnie ze złożonymi w „Oświadczeniu” deklaracjami;
d) dbać o bezpieczeństwo osób trzecich i własne.
e) nie stwarzać zagrożeń dla osób trzecich i ich mienia
f) zapoznać się z mapą lotniczą rejonu lotów a w szczególności z rozmieszczeniem elementów przestrzeni kontrolowanej oraz P, R, D i położeniem miejscowości (z uwzględnieniem liczby mieszkańców)
g) nie naruszać przestrzeni powietrznych w których dla wykonywania lotów wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń
h)zakaz montowania kamer sportowych na kasku oraz sprzęcie do latania
7. Paralotnie z napędem i wyposażenie
7.1. Sprzęt zgłoszony do zawodów musi być sprawny i sprawdzony przez pilota;
7.2. Numery startowe przydzielone uczestnikom przez Organizatora należy umieścić na dolnej powierzchni skrzydła w sposób określony na odprawie.
7.4 Sprzęt zgłoszony do lotów podlega inspekcji. W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo odmówić użycia kwestionowanego sprzętu przez zawodnika.
8. Stosowanie regulaminu
Począwszy od pierwszego startu do pierwszej konkurencji, reguły nie mogą być zmieniane chyba, że wynika to z przyczyny uzasadnionej względami racjonalnymi i sprawiedliwej oceny przebiegu sprawdzianów lub bezpieczeństwa lotów. Uczestnicy nie mogą być zastępowani. Zezwala się na wymianę uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w punkcie 11.9 niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany musza być dokonywane po zaakceptowaniu ich przez Sędziego Głównego.
10. Kary i dyskwalifikacje
10.1. Komisja Sportowa za naruszenie regulaminu, porządku lub dyscypliny lotniczej, biorąc pod uwagę wielkość wykroczenia, może ukarać uczestnika:
a) ostrzeżeniem – tj. punktami karnymi w wysokości 2-5% uzyskanych dotychczas przez uczestnika;
b) dyskwalifikacją w danym sprawdzianie lub próbie;
c) czasowe zawieszenie w lotach ( 24h)
d) całkowitą dyskwalifikacją .
e)finansowa na poczet darowizna na stowarzyszenie organizujące zawody
11. Zasady bezpieczeństwa i wykonywania lotów
11.1. Obecność na odprawach przed lotami, organizowanych przez Organizatora, jest obowiązkowa. Na odprawach podawane będą szczegóły sprawdzianów w danym dniu, przewidywane warunki meteorologiczne oraz ewentualne ograniczenia ruchowe. O miejscu i czasie następnych odpraw uczestnicy będą informowani podczas odpraw poprzedzających lub na tablicy ogłoszeń.
11.2. Niestosowanie się do ustaleń podanych podczas odpraw będzie karane zgodnie z punktem 10 niniejszego „Regulaminu”.
11.3. Każdy uczestnik jest obowiązany do przestrzegania przepisów Prawa Lotniczego, a w szczególności do dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz wysokości lotów, a także odległości od przestrzeni powietrznych, w których loty mogą odbywać się po uzyskaniu odrębnego zezwolenia.
11.4. Każdy pilot jest zobowiązany do sprawdzenia swojego sprzętu przed startem i wstrzymania się do startu w razie stwierdzenia niesprawności.
11.5. Dyrektor Sportowy, Sędzia Główny i sędzia mają prawo do kontroli załogi i sprzętu przed startem lub po locie, celem sprawdzenia przestrzegania Regulaminu. Kontrola może być dokonywana w sposób nie wpływający na przygotowanie uczestników do lotu. Odmowa poddania się kontroli będzie równoznaczna z dyskwalifikacją.
11.6. Każdy PPG/PPGG musi być użytkowany zgodnie ze swoją specyfikacją techniczną i wynikającymi z niej ograniczeniami.
11.7. Wszelkie manewry niebezpieczne dla innych załóg i osób postronnych oraz akrobacje są zakazane.
11.8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu muszą być niezwłocznie zgłaszane Sędziemu Głównemu.
11.9. Zastąpienie swojego PPG /PPGG w razie jego nieprzydatności jest możliwe za zgodą Sędziego Głównego na dokonanie tej zmiany.
11.10.Obloty i inne loty sprawdzające mogą nastąpić tylko za zezwoleniem Sędziego Głównego.
11.11.Piloci muszą być wyposażeni w kaski ochronne.
11.12.Niezależnie od posiadanego orzeczenia lekarskiego, pilot nie ma prawa wystartować do lotu, jeśli nie jest w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
11.13.Zasady ruchu w miejscu startu i lądowań będą podawane na codziennych odprawach.
11.14.Załogi muszą prowadzić systematyczną i nieprzerwaną obserwację ruchu w powietrzu. Ustalony kierunek kręgu nad lotniskowego oraz miejsce holdingu musi być przestrzegany.
11.15.Możliwa kontrola alkomatem pilotów chcących latać na startowisku oraz przy konkurencjach nawigacyjnych sprawdzenie pilota czy nie posiada przy sobie dodatkowych urządzeń nawigacyjnych nie zgodnych z regulaminem obowiązujących zawodów.
11.15.Wykonywanie lotów i utrata orientacji:
a) Wykonywanie lotów w chmurach jest zabronione;
b) przelot nad zbiornikami wodnymi ( jeziora, rzeka ) może być wykonany jedynie na wysokości umożliwiającej bezpieczny dolot do lądu w przypadku awarii silnika.
c) w przypadku utraty orientacji (przy lotach free fly ) należy wykonać lądowanie i zawiadomić telefonicznie organizatora o zaistniałym problemie.
d) nie zgłoszenie się uczestnika lub nie przekazanie organizatorowi informacji o miejscu pobytu czasie do 30 minut od zamknięcia lotów free fly może spowodować obciążenie uczestnika kosztami wszczętej akcji poszukiwawczej i ratowniczej
11.16 Sygnalizacja
Podczas odprawy podana zostanie sygnalizacja flagami oraz wykładane znaki związane z zakazami wykonywania lotów.
Jeżeli nie zostaną dokonane inne ustalenia, poniższe sygnały oznaczają:
a) flaga czerwona – całkowity zakaz lotów ( nakaz lądowania)
b) flaga szachownica – loty wolne (zainteresowani uczestnicy wykonują loty na własną odpowiedzialność poza sprawdzianami, nie ma ograniczeń ze strony organizatora).
c) flaga biała– okno otwarte, , wolno startować zgodnie z ustaleniami na odprawie i tylko do sprawdzianu.
d) brak flagi – organizator jest nieobecny ( przerwa w zawodach)
II. Zasady organizacji konkurencji
1. Zgodnie z katalogiem konkurencji ogłoszonym przez organizatora
2.1. Pilotowi zezwala się na start tylko za zgodą sędziego..
2.2. Czas startu do konkurencji będzie określany na odprawie przedlotowej dla każdego uczestnika.
2.7. Lądowanie w terenie przygodnym powinno być niezwłocznie zgłoszone Dyrektorowi Sportowemu
Załącznikami do niniejszego regulaminu jest Karta rejestracyjna pilota PPG/PPGG z zawartym w niej oświadczeniem oraz Katalog Konkurencji.

1. Zawody paralotni z napędem (PPG / PPGG) zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustaleniami szczegółowymi przekazywanymi na odprawach.
1.1. Zawody nie są rywalizacją sportową w rozumieniu ustawy Prawo Lotnicze oraz Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym.
1.2. W wyniku rozegranych sprawdzianów zostaną wyłonieni zwycięzcy zawodów w poszczególnych klasach. Rywalizacja prowadzona jest w klasach PF1 i PL1 lub w ogólnej klasie zawodów . Kwestia wytycznych organizatora zawodów
1.3 Odpowiedzialność - wszystkie loty są wykonywane na własną odpowiedzialność pilota uczestnika (pilot ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje swoich lotów)Musi pilot posiadać aktualne OC i NW (tyczy się lotów z pasażerami ).
2. Kierownictwo i kontrola zawodów
2.1 Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg w tym właściwe zabezpieczenie, uzyskanie wymaganych przepisami zezwoleń na wykonywanie lotów, zapewnienie właściwej separacji, od publiczności a także przyjęcie i rejestrację uczestników oraz przekazanie Dyrektorowi Sportowemu listy uczestników spełniających wymagania organizatora oraz niniejszego regulaminu (najpóźniej w dniu pierwszego sprawdzianu przed jego rozpoczęciem).
2.2 Organizator zawodów wyznacza Dyrektora Sportowego, który jest odpowiedzialny za sprawy operacyjne związane z wykonywaniem lotów paralotniowych.
Kontrolę i nadzór nad stroną oceny konkurencji prowadzi Komisja Sportowa w składzie Sędzia Główny Zawodów oraz Sędziowie Zawodów .
3. Kompetencje Dyrektora Zawodów
Do kompetencji Dyrektora Sportowego zawodów należy:
a) wydawanie zarządzeń nie objętych niniejszym „Regulaminem”;
b) zapewnienie komunikatów meteorologicznych, przekazanie uczestnikom zawodów informacji o uzyskanych zgodach i ograniczeniach w ruchu lotniczym;
c) stosowanie kar przewidzianych regulaminem.
4. Kompetencje Sędziego Głównego ( Dyrektora Sportowego )
Do kompetencji Sędziego Głównego należy:
a) ustalenie kolejności i sposobu przeprowadzenia konkurencji;
b) określenie zadań szczegółowych zgodnie z założeniami niniejszego „Regulaminu”;
c) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem „Regulaminu”;
d) ocena wyników konkurencji, przyznawanie punktów karnych.

 

Regulamin zawodów modelarskich dla najmłodszych Smyki na Start, w trakcie Winter Masuria Paramotor  Rostki 2020

Do startu w konkurencji STANDARD dopuszczone są wyłącznie modele wykonane na miejscu z materiałów dostarczonych przez organizatorów (dzieci od 5 lat do 12 lat roku życia wykonują średni model – o rozpiętości ok.30cm).
O wyniku decyduje umiejętność prawidłowego oblatania i wypuszczenia modelu.
Do startu w konkurencji OPEN dopuszczone są modele o rozpię...tości ok. 30 cm wykonane z dowolnych materiałów i z zasto¬sowaniem dowolnych waloryzacji. Jedyne kryterium dopuszczenia modelu do uczestnictwa w zawodach w klasie OPEN  (plany modelu o rozpiętości ok.30 cm.
Ilość lotów.
Każdy zarejestrowany uczestnik może wykonać 5 lotów.
Ilość prób.
Jeżeli lot w pierwszej próbie był nieprawidłowy to zawodnik ma prawo do wykonania drugiej próby. W drugiej próbie rejestrowany jest wynik powtórzonego lotu niezależnie czy jest on prawidłowy czy nie (do decyzji zawodnika pozostaje, czy powtarza lot).
Lot nieprawidłowy i sytuacja losowa.
Do lotu nieprawidłowego zalicza się nie uderzenia w cel na ścianie lub inna przeszkodą stałą.
Za sytuację losową uznaje się lot nieprawidłowy podczas którego model zderzył sie z osobą lub przedmiotem trzymanym przez osobę (osobą tą nie może być sam zawodnik), oraz gdy model zderzył sie z innym lecącym modelem. W przypadku wystąpienia w pierwszym locie sytuacji losowej, rejestrowany jest wynik lepszy z dwóch prób wykonanych w danej kolejce lotów.
Pomiar wyników.
Trafieniu w cel modelem .
Wyniki końcowe.
Do ustalenia wyniku końcowego każdego zawodnika przyjmuje się sumę prawidłowo wykonanych lotów.
Uwagi dodatkowe:
Dopuszcza się udział w komisji sędziowskiej rodziców lub opiekunów uczestników pod warun¬kiem, że uczestnik wykona swoje loty pod nadzorem innej komisji sędziowskiej (gdy zawody są rozgrywane z udziałem jednej komisji sędziowskiej wymagany jest nadzór sędziego głównego).
Organizator może modyfikować warunki regulaminu w zależności od możliwości organizacyjnych, np. w przypadku zawodów w plenerze dopuszcza się system pomiaru metodą pucharową.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów rozstrzygane są przez Sędziego Główneg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezon paralotniowy rozpoczęty w Polsce

Motoparalornia na niebie (fot. mazuryparalotnie.pl)

W dniach 14-16 luty paralotniarze rozpoczynali sezon motoparlotniowy w Polsce w formie oddzielnych zawodów dla amatorów i zawodników kadry narodowej. Niestety w tym roku pogoda im nie dopisała, aby mogli zrealizować wszystkie zaplanowane konkurencje dla startujących motoparalotniarzy w kategorii rekreacyjnej i sportowej.

– Udało się nam wykonać trzy podejścia dla każdego z zawodników, na lądowanie ze strąceniem pięciu pachołków. Uwzględniany do konkurencji był czysty start w formie przyznawanych dodatkowych punktów – opowiadaja organizatorzy z Mazurskiego Stowarzyszenia Paralotniowego  Mazury Paralotnie.

– Od rana meteorogramy były pesymistyczne i przenieśliśmy się ze startowiska do pomieszczenia, ale na uczestników czekała niespodzianka, a mianowicie Pani Sołtys częstowała swojskimi smakowitymi wyrobami lokalnego Koła Wiejskiego. Podczas naszej imprezy można było zobaczyć nowości w sezonie 2018 polskich firm paralotniowych Minari Engine Poland i Technofly – dodają.

– Odwiedzili nas paralotniarze z Suwałk, Ełku, Warszawy, Chełma, Nowego Sącza i lokalni, aby uczcić pamięć naszego kolegi ze stowarzyszenia Janka Młodzyszewskiego (najlepszego pilota z Polaków latającego akrobacje motoparalotniowe) – relacjonują organizatorzy.

Wyniki konkurencji rekreacyjne w klasie PF1 start z nóg:
1. miejsce – Adam Piórek 
2. miejsce – Andrzej Zając 
3. miejsce – Ernest Adamczyk

Zawody wygrał pilot należący do stowarzyszenia Mazury Paralotnie Adam Piórek – instruktor paralotniowy, Mistrz Świata i indywidualny Vicemistrz Polsk, pracuje dla TechnoFLY.

Krótki filmik z wręczenia nagród na VI Mazurskich Zimowych Zawodach Motoparalotniowych "Winter Masuria Paramotor Cup "Rostki k.Pisza można zobaczyć TUTAJ.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za przybycie i zapraszają serdecznie za rok, na siódmą edycję zawodów.

A już dziś Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe Mazury Paralotnie zaprasza na kolejne zawody w formie zabawy, podczas piątej edycji Spotkania Paralotniowego na Mazurach w Rostkach, w terminie 13-15 lipca, a później 28 lipcana pokazy akrobacji paralotniowej i motoparalotniowej nad Jeziorem Ełckim.

Szczegóły niebawem na stronie internetowej www.mazuryparalotnie.pl

Link do zdjęć https://www.facebook.com/pg/mazury.paralotnie/photos/?tab=album&album_id=1862369547128215

Link do filmu https://www.facebook.com/MinariEnginePoland/videos/984113568409393/?hc_ref=ARRuxPxqMYqgFJKktTrHajUB1WxbVSRepeyPkHEZ0PmwG-e8NIEFyHsXta_8i9lXdcE

 

 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich latających motoparalotniarzy do uczestnictwa w szóstej edycji mazurskich zimowych zawodów motoparalotniowych "Winter Masuria Paramotor Cup" . Która odbędzie się w malowniczo położonej mazurskiej miejscowości Rostki koło Pisza, w terminie 16-18 luty 2018 r.
Od 2015 roku impreza stowarzyszeniowa , jest poświęcona ku pamięci naszemu wspaniałemu klubowiczowi i najlepszemu pilotowi ppg latającego akrobacje motoparalotniowe z polaków Janowi Młodyszewskiemu

Zdjęcie użytkownika Mazury Paralotnie Masuria Paragliding.

Zawody motoparalotniowe będą podzielone na dwie kategorię dla zawodników Kadry Narodowej czyli kategoria sportowa (obowiązkowo musi być licencja sportowa)
I kategoria rekreacyjna dla pilotów latających na co dzień rekreacyjnie, ale chcących wsiąść udział w przygotowanych dla nich konkurencji.(obowiązkowo ŚK i ubezpieczenie)
Rywalizacja będzie bardzo prosta , a mianowicie piloci z mniejszym doświadczeniem będą lądować na celność oraz strącać przy lądowaniu przysłowiowe "pahołki" Będziecie mieli oceniany czysty start przed startem do konkurencji.
Nic trudnego, bo zawsze na co dzień startujecie i lądujecie.


W trakcie zawodów widownia będzie mogła na własne oczy zobaczyć najlżejszą  na świecie uprząż ppg i do swobodnego latania . Ponadto odbędzie się test day na napędy Minari Engine Poland 

Podczas trwania zimowych zawodów motoparalotniowych publiczność, będzie miało możliwość skorzystania z lotów widokowo-zapoznawczych motoparalotnią .
O rezerwację swoich lotów prosimy o uprzedni kontakt z organizatorem przedsięwzięcia lub podczas imprezy zarejestrować się w biurze zawodów.

Przewidujemy bardzo atrakcyjne nagrody dla uczestników zawodów rekreacyjnych .
Koszt wpisowego aby uczestniczyć w zawodach : 100zł
W tym zapewniamy dla startujących motoparalotniarzy :
-ciepłą kawę i herbatę na startowisku
-ognisko
-kiełbasę z ogniska
-gorącą zupę na startowisku
- specjalne pomieszczenie do ogrzania się i przechowywania sprzętu , niedaleko startowiska

Program imprezy :
16.02.2018r Piątek
Rejestracja pilotów -Biuro zawodów Świetlica w Rostkach

17.02.2018r Sobota - startowisko Rostki
8:00 rejestracja pilotów - biuro zawodów
8:30 brefing i przeszkolenie dotyczące bezpieczeństwa
9:00Pierwsze konkurencje
9:00-15:00 Loty widokowo-zapoznawcze motoparalotnią jako pasażer- rejestracja w biurze zawodów
12:00 Przerwa
13:00 Druga odsłona konkurencji
13:00-14:00 Pokazy motoparalotniowe
9:00-14:00 prezentacja sprzętu
19:00 Rozdanie nagród (jeżeli uda się nam wykonać wszystkie zaplanowane konkurencje)
20:00 Możliwy wieczór integracyjny pilotów ( Organizator w tym roku nie planuje imprezy integracyjnej lecz udostępni pilotom miejsce , jeżeli zaistnieje taka potrzeba)

18.02.2018r Niedziela startowisko Rostki
10:00 -13:00 Ewentualne dokończenie konkurencji
10:00-13:00 Ewentualny freefly dla pilotów po konsultacjach z organizatorem .

Podczas imprezy w powietrze będzie mógł tylko wznosić się dron organizatora .
Media i fotografowie chcący wykonywać zdjęcia na ziemi , muszą zgłosić się uprzednio kilka dni przed imprezą o akredytację medialną do organizatora pod email : mazuryparalotnie@vp.pl

Motoparalotniarze w trakcie zawodów, nie będą mogli korzystać z kamer sportowych na kaskach.
Piloci nie startujący w zawodach, a chcący polatać w trakcie imprezy muszą obowiązkowo zarejestrować się w biurze zawodów .I przejść przeszkolenie z bezpieczeństwa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach, mogą uprzednio wcześniej rejestrować się pod poniższym linkiem http://form.jotformeu.com/form/50185132535348

Baza noclegowa
Przysiółek Trzonki http://www.przysiolektrzonki.pl/
Hydrobiologia w Pilchach http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pilchy/


Więcej informacji na naszej stronie i podkategorii zawodów Winter Masuria Paramotor Cup
lub w wydarzeniu FB https://www.facebook.com/events/569084356775976/


Do zobaczenia na Mazurach
Z paralotniowym pozdrowieniem

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich pilotów na rozpoczęcie sezonu paralotniowego podczas szóstej edycji Mazurskich Zawodów Motoparalotniowych "Winter Masuria Paramotor Cup " Memoriał Jana Młodyszewskiego , w terminie 16-18 luty 2018 r 

Szczegóły niebawem o imprezie .

Do zobaczenia na Mazurach !!

 

 

 

Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2017


Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w piątej edycji Mazurskich Zimowych Zawodów Motoparalotniowych Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2017. Zawody odbędą się w dniach 25-26 marca 2017r. na terenie gminy Orzysz, w miejscowości Mikosze Osada.

Organizatorzy zaplanowali w tym roku zawody motoparalotniowe w dwóch oddzielnych kategoriach dla pilotów latających rekreacyjnie PPG (PF1 start z nóg) i PL 1 (start trajką jednoosobową) oraz sportowe dla zawodników z licencją sportową FAI (piloci posiadający licencję sportową).

Motoparalotniarze zainteresowani uczestnictwem w imprezie mogą już rejestrować się do zawodów na celność lądowania. Tegoroczny udział w zawodach jest odpłatny i płatne na miejscu. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 30 złotych.

Link do rejestracji pilotów motoparalotniowych: www.form.jotformeu.com/form/50185132535348

Należy zaznaczyć w jakich zawodach pilot chciałby startować, zaznaczając przy rejestracji w klasie zawody (zawodnicy z licencją) albo rekreacyjnie (zawody dla amatorów i piloci chcący polatać w trakcie imprezy).

Po konkurencjach przewidziana jest bezpłatna sauna dla uczestniczących w imprezie. Korzystać można od godziny 15:00 
Zapisy u organizatora zawodów 

Podczas Winter Masuria Paramotor Cup będzie można  skorzystać z oferty lotów widokowo-zapoznawczych w tandemie.

Więcej na Wydarzeniu  FB, link poniżej  

https://www.facebook.com/events/397696500585656/Szczegółowy program imprezy V edycji Winter Masuria Paramotor Cup 2017:

24.03.2017 r. (piątek) – Perła, ulica Wierzbińśka 8, Orzysz  www.perlaorzysz.pl
18:00-23:00 – Rejestracja pilotów (Biuro zawodów motoparalotniowych)

25.03.2017 r. (sobota) – Startowisko: Mikosze Osada 
7:30 – Brefing pilotów uczestniczących w imprezie
8:00 – Rozpoczęcie zawodów na celność lądowania dla pilotów rekreacyjnych PPG
13:00 – Dokończenie konkurencji
18:00 – Uroczysta dekoracja zwycięzców zawodów, wręczenie nagród i zakończenie zawodów.
19:00 – Integracja uczestników zawodów 

26.03.2017 r. (niedziela) – Startowisko: Mikosze Osada
Ewentualne dokończenie zawodów jeżeli pogoda nie dopisze w sobotę 
12:00-14:00 – dla chętnych: loty widokowo-zapoznawcze motoparalotnią po uprzednich zapisach u organizatora dzień wcześniej 

Baza noclegowa dla uczestników Winter Masuria Paramotor Cup w Domu Weselnym "Perła" ul. Wierzbińska 8, 12-250 Orzysz tel. 501-860-275, 501-639-989  www.perlaorzysz.plMazurskie Zimowe Zawody Motoparalotniowe 
w lataniu precyzyjnym 
V WINTER MASURIA PARAMOTOR CUP

REGULAMIN 
• Postanowienia ogólne
Organizatorzy:
Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe Mazury Paralotnie

1.Zawody paralotni z napędem (PPG / PPGG) zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustaleniami szczegółowymi przekazywanymi na odprawach.
1.1. Zawody nie są rywalizacją sportową w rozumieniu ustawy Prawo Lotnicze oraz Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym.
1.2. W wyniku rozegranych sprawdzianów zostaną wyłonieni zwycięzcy zawodów w poszczególnych klasach. Rywalizacja prowadzona jest w klasach PF1 i PL1 podzielona na kategorię lub w ogólnej klasie zawodów . Kwestia wytycznych organizatora zawodów 
1.3 Odpowiedzialność - wszystkie loty są wykonywane na własną odpowiedzialność pilota uczestnika (pilot ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje swoich lotów)Musi pilot posiadać aktualne OC i NW.
2. Kierownictwo i kontrola zawodów 
2.1 Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg w tym właściwe zabezpieczenie, uzyskanie wymaganych przepisami zezwoleń na wykonywanie lotów, zapewnienie właściwej separacji, od publiczności a także przyjęcie i rejestrację uczestników oraz przekazanie Dyrektorowi Sportowemu listy uczestników spełniających wymagania organizatora oraz niniejszego regulaminu (najpóźniej w dniu pierwszego sprawdzianu przed jego rozpoczęciem).
2.2 Organizator zawodów wyznacza Dyrektora Sportowego, który jest odpowiedzialny za sprawy operacyjne związane z wykonywaniem lotów paralotniowych.
Kontrolę i nadzór nad stroną oceny konkurencji prowadzi Komisja Sportowa w składzie Sędzia Główny Zawodów oraz Sędziowie Zawodów .
3. Kompetencje Dyrektora Zawodów
Do kompetencji Dyrektora Sportowego zawodów należy:
a) wydawanie zarządzeń nie objętych niniejszym „Regulaminem”;
b) zapewnienie komunikatów meteorologicznych, przekazanie uczestnikom zawodów informacji o uzyskanych zgodach i ograniczeniach w ruchu lotniczym; 
c) stosowanie kar przewidzianych regulaminem. 
4. Kompetencje Sędziego Głównego ( Dyrektora Sportowego )
Do kompetencji Sędziego Głównego należy:
a) ustalenie kolejności i sposobu przeprowadzenia konkurencji;
b) określenie zadań szczegółowych zgodnie z założeniami niniejszego „Regulaminu”;
c) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem „Regulaminu”;
d) ocena wyników konkurencji, przyznawanie punktów karnych.
5. Warunki uczestnictwa

• Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów na posiadanym PPG / PPGG lub dokumentu zagranicznego upoważniającego do wykonywania takich lotów lub licencji sportowej 
• Ważne ubezpieczenie OC w związku z wykonywanymi lotami 
• Podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika w dniu rejestracji
• Posiadania sprawnego technicznie skrzydła i silnika
6. Obowiązki uczestnika
Pilot – uczestnik powinien:
a) wykonywać loty zgodnie z przepisami;
b) przestrzegać postanowień niniejszego „Regulaminu” oraz zarządzeń Sędziego głównego i Komisji Sportowej; 
c) postępować zgodnie ze złożonymi w „Oświadczeniu” deklaracjami;
d) dbać o bezpieczeństwo osób trzecich i własne.
e) nie stwarzać zagrożeń dla osób trzecich i ich mienia
f) zapoznać się z mapą lotniczą rejonu lotów a w szczególności z rozmieszczeniem elementów przestrzeni kontrolowanej oraz P, R, D i położeniem miejscowości (z uwzględnieniem liczby mieszkańców)
g) nie naruszać przestrzeni powietrznych w których dla wykonywania lotów wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń 
7. Paralotnie z napędem i wyposażenie
7.1. Sprzęt zgłoszony do zawodów musi być sprawny i sprawdzony przez pilota;
7.2. Numery startowe przydzielone uczestnikom przez Organizatora należy umieścić na dolnej powierzchni skrzydła w sposób określony na odprawie.
7.4 Sprzęt zgłoszony do lotów podlega inspekcji. W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo odmówić użycia kwestionowanego sprzętu przez zawodnika. 
8. Stosowanie regulaminu
Począwszy od pierwszego startu do pierwszej konkurencji, reguły nie mogą być zmieniane chyba, że wynika to z przyczyny uzasadnionej względami racjonalnymi i sprawiedliwej oceny przebiegu sprawdzianów lub bezpieczeństwa lotów. Uczestnicy nie mogą być zastępowani. Zezwala się na wymianę uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w punkcie 11.9 niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany musza być dokonywane po zaakceptowaniu ich przez Sędziego Głównego.
10. Kary i dyskwalifikacje
10.1. Komisja Sportowa za naruszenie regulaminu, porządku lub dyscypliny lotniczej, biorąc pod uwagę wielkość wykroczenia, może ukarać uczestnika: 
a) ostrzeżeniem – tj. punktami karnymi w wysokości 2-5% uzyskanych dotychczas przez uczestnika;
b) dyskwalifikacją w danym sprawdzianie lub próbie;
c) czasowe zawieszenie w lotach ( 24h)
d) całkowitą dyskwalifikacją .
e)finansowa na poczet darowizna na stowarzyszenie organizujące zawody
11. Zasady bezpieczeństwa i wykonywania lotów
11.1. Obecność na odprawach przed lotami, organizowanych przez Organizatora, jest obowiązkowa. Na odprawach podawane będą szczegóły sprawdzianów w danym dniu, przewidywane warunki meteorologiczne oraz ewentualne ograniczenia ruchowe. O miejscu i czasie następnych odpraw uczestnicy będą informowani podczas odpraw poprzedzających lub na tablicy ogłoszeń. 
11.2. Niestosowanie się do ustaleń podanych podczas odpraw będzie karane zgodnie z punktem 10 niniejszego „Regulaminu”.
11.3. Każdy uczestnik jest obowiązany do przestrzegania przepisów Prawa Lotniczego, a w szczególności do dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz wysokości lotów, a także odległości od przestrzeni powietrznych, w których loty mogą odbywać się po uzyskaniu odrębnego zezwolenia.
11.4. Każdy pilot jest zobowiązany do sprawdzenia swojego sprzętu przed startem i wstrzymania się do startu w razie stwierdzenia niesprawności.
11.5. Dyrektor Sportowy, Sędzia Główny i sędzia mają prawo do kontroli załogi i sprzętu przed startem lub po locie, celem sprawdzenia przestrzegania Regulaminu. Kontrola może być dokonywana w sposób nie wpływający na przygotowanie uczestników do lotu. Odmowa poddania się kontroli będzie równoznaczna z dyskwalifikacją.
11.6. Każdy PPG/PPGG musi być użytkowany zgodnie ze swoją specyfikacją techniczną i wynikającymi z niej ograniczeniami.
11.7. Wszelkie manewry niebezpieczne dla innych załóg i osób postronnych oraz akrobacje są zakazane.
11.8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu muszą być niezwłocznie zgłaszane Sędziemu Głównemu.
11.9. Zastąpienie swojego PPG /PPGG w razie jego nieprzydatności jest możliwe za zgodą Sędziego Głównego na dokonanie tej zmiany.
11.10.Obloty i inne loty sprawdzające mogą nastąpić tylko za zezwoleniem Sędziego Głównego. 
11.11.Piloci muszą być wyposażeni w kaski ochronne.
11.12.Niezależnie od posiadanego orzeczenia lekarskiego, pilot nie ma prawa wystartować do lotu, jeśli nie jest w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
11.13.Zasady ruchu w miejscu startu i lądowań będą podawane na codziennych odprawach. 
11.14.Załogi muszą prowadzić systematyczną i nieprzerwaną obserwację ruchu w powietrzu. Ustalony kierunek kręgu nad lotniskowego oraz miejsce holdingu musi być przestrzegany. 
11.15.Możliwa kontrola alkomatem pilotów chcących latać na startowisku oraz przy konkurencjach nawigacyjnych sprawdzenie pilota czy nie posiada przy sobie dodatkowych urządzeń nawigacyjnych nie zgodnych z regumaninem obowiązujących zawodów.
11.15.Wykonywanie lotów i utrata orientacji: 
a) Wykonywanie lotów w chmurach jest zabronione;
b) przelot nad zbiornikami wodnymi ( jeziora, rzeka ) może być wykonany jedynie na wysokości umożliwiającej bezpieczny dolot do lądu w przypadku awarii silnika.
c) w przypadku utraty orientacji (przy lotach free fly ) należy wykonać lądowanie i zawiadomić telefonicznie organizatora o zaistniałym problemie. 
d) nie zgłoszenie się uczestnika lub nie przekazanie organizatorowi informacji o miejscu pobytu czasie do 30 minut od zamknięcia lotów free fly może spowodować obciążenie uczestnika kosztami wszczętej akcji poszukiwawczej i ratowniczej 
11.16 Sygnalizacja 
Podczas odprawy podana zostanie sygnalizacja flagami oraz wykładane znaki związane z zakazami wykonywania lotów. 
Jeżeli nie zostaną dokonane inne ustalenia, poniższe sygnały oznaczają:
a) flaga czerwona – całkowity zakaz lotów ( nakaz lądowania)
b) flaga szachownica – loty wolne (zainteresowani uczestnicy wykonują loty na własną odpowiedzialność poza sprawdzianami, nie ma ograniczeń ze strony organizatora).
c) flaga biała– okno otwarte, , wolno startować zgodnie z ustaleniami na odprawie i tylko do sprawdzianu.
d) brak flagi – organizator jest nieobecny ( przerwa w zawodach)

II. Zasady organizacji konkurencji

1. Zgodnie z katalogiem konkurencji ogłoszonym przez organizatora 
2.1. Pilotowi zezwala się na start tylko za zgodą sędziego..
2.2. Czas startu do konkurencji będzie określany na odprawie przedlotowej dla każdego uczestnika. 
2.7. Lądowanie w terenie przygodnym powinno być niezwłocznie zgłoszone Dyrektorowi Sportowemu.


Załącznikami do niniejszego regulaminu jest Karta rejestracyjna pilota PPG/PPGG z zawartym w niej oświadczeniem w dniu podpisania dokumentu. 

Rejestracja odbywa się również przez internet i jest dokument poświadczającym uczestnictwo pilota, który w dniu zawodów tylko podisuje przygotowane zgłoszenie do zawodów poprzez rejestrator na stronie stowarzyszenia 

Miejsce :Orzysz,Mikosze Osada 53"814 040 21"90 54 32 

 

 

 

 

 

 

A tymczasem zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z IV Winter Masuria Paramotor Cup 2016:

Z paralotniowym pozdrowieniem 
Mazury Paralotnie

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiedz w dzisiejszym programie "o poranku "w Telewizji Polskiej Olsztyn czwartej edycji Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz . Która obędzie się już w ten weekend !!!

Materiał promocyjny w TVP Olsztyn obejrzycie Państwo od minuty 46:25 sek.
Miłego oglądania i zapraszamy w ten weekend do Orzysza !!
Oj będzie się działo na pozytywnie

 

  

 

 

 

                            Chcesz obejrzeć relację z programu .Kliknij na obrazek lub na podany link  

http://olsztyn.tvp.pl/24277160/3316
OLSZTYN.TVP.PL
 
 
 
 
 

 Jeśli kochasz powietrze, marzysz o lataniu lub jesteś czynnym pilotem, ta impreza jest dla Ciebie! 

Zapraszamy do uczestnictwa w czwartych Mazurskich Zimowych Zawodach Motoparalotniowych Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2016. Zawody odbędą się w dniach 5-6 marca 2016r. na terenie gminy Orzysz. 

Tegoroczne zawody to memoriał Jana Młodyszewskiego, klubowicza Stowarzyszenia Mazury Paralotnie i doświadczonego pilota acro ppg. Na zawodach zostanie także upamiętniony pierwszy zwycięzca Mazurskich Zimowych Zawodach Motoparalotniowych Winter Masuria Paramotor Cup i slalomowy mistrz świata - Grzegorz Krzyżanowski.

Startujemy 5 marca na terenie Gminy Orzysz. Zawody motoparalotniowe dla pilotów latających rekreacyjnie PPG (PF1 start z nóg ) i PL 1 (trajka jednoosobowa)mogą również startować załogi dwuosobowe , zostaną przeprowadzone w miejscowości Mikosze Osada. W trakcie imprezy będzie istniała możliwość przetestowania sprzętu produkowanego przez takie firmy, jak: Minnari Engine Poland, Technofly, Ec Extreme i Summit.
Każdy będzie mógł przymierzyć osprzęt do latania i porozmawiać o paralotniarstwie. Mototoparalotniarze będą mogli wygrać na zawodach przydatne gadżety do latania oraz przetestować sprzęt producentów paralotniowych w organizowanym podczas imprezy “Test Day”.
W sobotę od godz. 15:00 (5 marca) dla zainteresowanych motoparalotniarzy zostanie bezpłatnie udostępniona sauna . Wcześniejsze zapisy u organizatora zawodów.

Dla zebranej publiczności piloci przygotują pokazy motoparalotniowe. Dodatkowo podczas Winter Masuria Paramotor Cup można będzie skorzystać z oferty lotów widokowo-zapoznawczych w tandemie. Loty będą odbywać się z aktualnym wicemistrzem świata motoparalotniowym.
W sobotę od godziny 15:00 w sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ulicy Os. Robotnicze 11 zostaną przeprowadzone bezpłatne zawody modelarskie dla dzieci. To już druga edycja ogólnopolskich otwartych modelarskich zawodów szybowcowych "Smyki na Start ". 

Także w sobotę, 5 marca 2016r., o godzinie 11:00 w sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu rozpocznie się pierwsza orzyska giełda hobbystów. Zgłoszenia na giełdę hobbystów prosimy kierować do 25 lutego na emaila muzeumwojska@orzysz.pl .
W trakcie trwania giełdy przewidziano konkursy dla publiczności, naukę pierwszej pomocy z Fundacją „Ratujmy Życie” akcję charytatywną pod hasłem "Orzysz dla Justyny " (zbiórka pieniędzy dla ciężko chorej Orzyszanki, Pani Justyny Falkowskiej). 
Dodatkowe atrakcje takie jak gokarty ,quad i paintball zostaną przygotowane od godziny 11:00 przy sali widowiskowej , przez Quady Mrągowo 
Szczegółowy program imprezy IV Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2016

4 marca 2016 r. - piątek
Rejestracja pilotów : 12:00-23:00 (Biuro zawodów motoparalotniowych -www.tyrklo.pl Mikosze Osada 11) Każdy motoparalotniarz chcący polatać podczas imprezy musi się zarejestrować. 

5 marca 2016 r. - sobota 
Startowisko: Mikosze Osada 
8:00 brefing pilotów uczestniczących w imprezie
9:00 Rozpoczęcie zawodów na celność lądowania dla pilotów rekreacyjnych PPG
12:00 przerwa, ciepły posiłek dla uczestników
13:00 Dokończenie konkurencji
14:00 Pokazy motoparalotniowe dla publiczności na startowisku Mikosze Osada. Podczas imprezy istnieje możliwość skorzystania z lotu widokowo-zapoznawczego z aktualnym wicemistrzem świata.

Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu ulica Osiedle Robotnicze 11
11:00 - 19:00 Pierwsza Orzyska Giełda Hobbystów

W trakcie niej nauka pierwszej pomocy z Fundacją Ratujmy Życie , prezentacje sprzętu paralotniowego i statku dron . Udostępione zostaną dla dzieci dwie darmowe dmuchane zjeżdzalnie oraz  publiczność będzie mogła wygrać przelot paralotnią lub inną nagrodę .
11:00-16:30 Atrakcje Gokarty,Quad , Paintball -Quady Mrągowo 
15:00 Rejestracja dzieci do bezpłatnych zawodów modelarskich „Smyki na start”. W trakcie zawodów budowa i montaż modeli szybowca PW-5.
16:00 Oficjalne rozpoczęcie czwartych zawodów Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2016. 
18:00 Prezentacja statku powietrznego typu dron.

18:30 Projekcja filmu pt. „Orzysz z motoparalotni" i projekcje innych filmów o tematyce paralotniowej.
19:00 uroczysta dekoracja zwycięzców zawodów, wręczenie nagród i zakończenie zawodów.

6 marca 2016 r.
Startowisko: Mikosze Osada

12:00-14:00 dla chętnych: loty widokowo-zapoznawcze motoparalotnią 
12:00-14:00 freefly dla zainteresowanych motoparalotniarzy.

Piloci motoparalotniowi zainteresowani uczestnictwem w imprezie mogą już rejestrować się na naszej stronie do zawodów na celność lądowania. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. 
Link do rejestracji pilotów motoparalotniowych: http://form.jotformeu.com/form/50185132535348.

Dzieci wraz z rodzicami chcące uczestniczyć w bezpłatnych II ogólnopolskich zawodach modelarskich „Smyki na start” proszone są o rejestrację na stronie internetowej: https://form.jotformeu.com/53005553919355 lub w dniu zawodów u organizatora. 

Baza noclegowa dla uczestników Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2016 w Domu Weselnym "Perła"
ul. Wierzbińska 8, 12-250 Orzysz tel. 501-860-275 

Więcej szczegółów dla pilotów i publiczności na naszej stronie:www.mazuryparalotnie.pl oraz na Facebook'u: https://www.facebook.com/mazury.paralotnie.
Wydarzenie na FB https://www.facebook.com/events/1509887312653286/

Z paralotniowym pozdrowieniem
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Mazury Paralotnie

 


Z paralotniowym pozdrowieniem 
Mazury Paralotnie 

FB https://www.facebook.com/mazury.paralotnie

 

 

Mazurskie Zimowe Zawody Motoparalotniowe 
w lataniu precyzyjnym 
IV WINTER MASURIA PARAMOTOR CUP

REGULAMIN 
• Postanowienia ogólne
Organizatorzy:
Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe Mazury Paralotnie

1.Zawody paralotni z napędem (PPG / PPGG) zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustaleniami szczegółowymi przekazywanymi na odprawach.
1.1. Zawody nie są rywalizacją sportową w rozumieniu ustawy Prawo Lotnicze oraz Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym.
1.2. W wyniku rozegranych sprawdzianów zostaną wyłonieni zwycięzcy zawodów w poszczególnych klasach. Rywalizacja prowadzona jest w klasach PF1,2 i PL1,2 lub w ogólnej klasie zawodów . Kwestia wytycznych organizatora zawodów 
1.3 Odpowiedzialność - wszystkie loty są wykonywane na własną odpowiedzialność pilota uczestnika (pilot ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje swoich lotów)Musi pilot posiadać aktualne OC i NW (tyczy się lotów z pasażerami ).
2. Kierownictwo i kontrola zawodów 
2.1 Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg w tym właściwe zabezpieczenie, uzyskanie wymaganych przepisami zezwoleń na wykonywanie lotów, zapewnienie właściwej separacji, od publiczności a także przyjęcie i rejestrację uczestników oraz przekazanie Dyrektorowi Sportowemu listy uczestników spełniających wymagania organizatora oraz niniejszego regulaminu (najpóźniej w dniu pierwszego sprawdzianu przed jego rozpoczęciem).
2.2 Organizator zawodów wyznacza Dyrektora Sportowego, który jest odpowiedzialny za sprawy operacyjne związane z wykonywaniem lotów paralotniowych.
Kontrolę i nadzór nad stroną oceny konkurencji prowadzi Komisja Sportowa w składzie Sędzia Główny Zawodów oraz Sędziowie Zawodów .
3. Kompetencje Dyrektora Zawodów
Do kompetencji Dyrektora Sportowego zawodów należy:
a) wydawanie zarządzeń nie objętych niniejszym „Regulaminem”;
b) zapewnienie komunikatów meteorologicznych, przekazanie uczestnikom zawodów informacji o uzyskanych zgodach i ograniczeniach w ruchu lotniczym; 
c) stosowanie kar przewidzianych regulaminem. 
4. Kompetencje Sędziego Głównego ( Dyrektora Sportowego )
Do kompetencji Sędziego Głównego należy:
a) ustalenie kolejności i sposobu przeprowadzenia konkurencji;
b) określenie zadań szczegółowych zgodnie z założeniami niniejszego „Regulaminu”;
c) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem „Regulaminu”;
d) ocena wyników konkurencji, przyznawanie punktów karnych.
5. Warunki uczestnictwa

• Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów na posiadanym PPG / PPGG lub dokumentu zagranicznego upoważniającego do wykonywania takich lotów lub licencji sportowej 
• Ważne ubezpieczenie OC w związku z wykonywanymi lotami 
• Podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika w dniu rejestracji
• Posiadania sprawnego technicznie skrzydła i silnika
6. Obowiązki uczestnika
Pilot – uczestnik powinien:
a) wykonywać loty zgodnie z przepisami;
b) przestrzegać postanowień niniejszego „Regulaminu” oraz zarządzeń Sędziego głównego i Komisji Sportowej; 
c) postępować zgodnie ze złożonymi w „Oświadczeniu” deklaracjami;
d) dbać o bezpieczeństwo osób trzecich i własne.
e) nie stwarzać zagrożeń dla osób trzecich i ich mienia
f) zapoznać się z mapą lotniczą rejonu lotów a w szczególności z rozmieszczeniem elementów przestrzeni kontrolowanej oraz P, R, D i położeniem miejscowości (z uwzględnieniem liczby mieszkańców)
g) nie naruszać przestrzeni powietrznych w których dla wykonywania lotów wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń 
7. Paralotnie z napędem i wyposażenie
7.1. Sprzęt zgłoszony do zawodów musi być sprawny i sprawdzony przez pilota;
7.2. Numery startowe przydzielone uczestnikom przez Organizatora należy umieścić na dolnej powierzchni skrzydła w sposób określony na odprawie.
7.4 Sprzęt zgłoszony do lotów podlega inspekcji. W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo odmówić użycia kwestionowanego sprzętu przez zawodnika. 
8. Stosowanie regulaminu
Począwszy od pierwszego startu do pierwszej konkurencji, reguły nie mogą być zmieniane chyba, że wynika to z przyczyny uzasadnionej względami racjonalnymi i sprawiedliwej oceny przebiegu sprawdzianów lub bezpieczeństwa lotów. Uczestnicy nie mogą być zastępowani. Zezwala się na wymianę uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w punkcie 11.9 niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany musza być dokonywane po zaakceptowaniu ich przez Sędziego Głównego.
10. Kary i dyskwalifikacje
10.1. Komisja Sportowa za naruszenie regulaminu, porządku lub dyscypliny lotniczej, biorąc pod uwagę wielkość wykroczenia, może ukarać uczestnika: 
a) ostrzeżeniem – tj. punktami karnymi w wysokości 2-5% uzyskanych dotychczas przez uczestnika;
b) dyskwalifikacją w danym sprawdzianie lub próbie;
c) czasowe zawieszenie w lotach ( 24h)
d) całkowitą dyskwalifikacją .
e)finansowa na poczet darowizna na stowarzyszenie organizujące zawody
11. Zasady bezpieczeństwa i wykonywania lotów
11.1. Obecność na odprawach przed lotami, organizowanych przez Organizatora, jest obowiązkowa. Na odprawach podawane będą szczegóły sprawdzianów w danym dniu, przewidywane warunki meteorologiczne oraz ewentualne ograniczenia ruchowe. O miejscu i czasie następnych odpraw uczestnicy będą informowani podczas odpraw poprzedzających lub na tablicy ogłoszeń. 
11.2. Niestosowanie się do ustaleń podanych podczas odpraw będzie karane zgodnie z punktem 10 niniejszego „Regulaminu”.
11.3. Każdy uczestnik jest obowiązany do przestrzegania przepisów Prawa Lotniczego, a w szczególności do dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz wysokości lotów, a także odległości od przestrzeni powietrznych, w których loty mogą odbywać się po uzyskaniu odrębnego zezwolenia.
11.4. Każdy pilot jest zobowiązany do sprawdzenia swojego sprzętu przed startem i wstrzymania się do startu w razie stwierdzenia niesprawności.
11.5. Dyrektor Sportowy, Sędzia Główny i sędzia mają prawo do kontroli załogi i sprzętu przed startem lub po locie, celem sprawdzenia przestrzegania Regulaminu. Kontrola może być dokonywana w sposób nie wpływający na przygotowanie uczestników do lotu. Odmowa poddania się kontroli będzie równoznaczna z dyskwalifikacją.
11.6. Każdy PPG/PPGG musi być użytkowany zgodnie ze swoją specyfikacją techniczną i wynikającymi z niej ograniczeniami.
11.7. Wszelkie manewry niebezpieczne dla innych załóg i osób postronnych oraz akrobacje są zakazane.
11.8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu muszą być niezwłocznie zgłaszane Sędziemu Głównemu.
11.9. Zastąpienie swojego PPG /PPGG w razie jego nieprzydatności jest możliwe za zgodą Sędziego Głównego na dokonanie tej zmiany.
11.10.Obloty i inne loty sprawdzające mogą nastąpić tylko za zezwoleniem Sędziego Głównego. 
11.11.Piloci muszą być wyposażeni w kaski ochronne.
11.12.Niezależnie od posiadanego orzeczenia lekarskiego, pilot nie ma prawa wystartować do lotu, jeśli nie jest w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
11.13.Zasady ruchu w miejscu startu i lądowań będą podawane na codziennych odprawach. 
11.14.Załogi muszą prowadzić systematyczną i nieprzerwaną obserwację ruchu w powietrzu. Ustalony kierunek kręgu nad lotniskowego oraz miejsce holdingu musi być przestrzegany. 
11.15.Możliwa kontrola alkomatem pilotów chcących latać na startowisku oraz przy konkurencjach nawigacyjnych sprawdzenie pilota czy nie posiada przy sobie dodatkowych urządzeń nawigacyjnych nie zgodnych z regumaninem obowiązujących zawodów.
11.15.Wykonywanie lotów i utrata orientacji: 
a) Wykonywanie lotów w chmurach jest zabronione;
b) przelot nad zbiornikami wodnymi ( jeziora, rzeka ) może być wykonany jedynie na wysokości umożliwiającej bezpieczny dolot do lądu w przypadku awarii silnika.
c) w przypadku utraty orientacji (przy lotach free fly ) należy wykonać lądowanie i zawiadomić telefonicznie organizatora o zaistniałym problemie. 
d) nie zgłoszenie się uczestnika lub nie przekazanie organizatorowi informacji o miejscu pobytu czasie do 30 minut od zamknięcia lotów free fly może spowodować obciążenie uczestnika kosztami wszczętej akcji poszukiwawczej i ratowniczej 
11.16 Sygnalizacja 
Podczas odprawy podana zostanie sygnalizacja flagami oraz wykładane znaki związane z zakazami wykonywania lotów. 
Jeżeli nie zostaną dokonane inne ustalenia, poniższe sygnały oznaczają:
a) flaga czerwona – całkowity zakaz lotów ( nakaz lądowania)
b) flaga szachownica – loty wolne (zainteresowani uczestnicy wykonują loty na własną odpowiedzialność poza sprawdzianami, nie ma ograniczeń ze strony organizatora).
c) flaga biała– okno otwarte, , wolno startować zgodnie z ustaleniami na odprawie i tylko do sprawdzianu.
d) brak flagi – organizator jest nieobecny ( przerwa w zawodach)

II. Zasady organizacji konkurencji

1. Zgodnie z katalogiem konkurencji ogłoszonym przez organizatora 
2.1. Pilotowi zezwala się na start tylko za zgodą sędziego..
2.2. Czas startu do konkurencji będzie określany na odprawie przedlotowej dla każdego uczestnika. 
2.7. Lądowanie w terenie przygodnym powinno być niezwłocznie zgłoszone Dyrektorowi Sportowemu.


Załącznikami do niniejszego regulaminu jest Karta rejestracyjna pilota PPG/PPGG z zawartym w niej oświadczeniem oraz Katalog Konkurencji.

Miejsce :Orzysz,Mikosze Osada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z Winter Masuria Paramotor Cup Memoriał Jana Młodyszewskiego

https://www.youtube.com/watch?v=eSo3yBJMtgU

Relacja z III Winter Masuria Paramotor Cup W dniach 14-15 marca odbyła się już trzecia edycja mazurskich zawodów motoparalotniowych „Winter Masuria..

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z III Winter Masuria Paramotor Cup

 
W dniach 14-15 marca odbyła się już trzecia edycja mazurskich zawodów motoparalotniowych „Winter Masuria Paramotor Cup 2015”. 
Fot. Mazury Paralotnie
Zawody poświęcone były tragicznie zmarłemu klubowiczowi i przyjacielowi Mazurskiego Stowarzyszenia Paralotniowego „Mazury Paralotnie” Janowi Młodyszewskiemu. Chcieliśmy zwrócić uwagę i upamiętnić również naszego innego kolegę, slalomowego Mistrza Świata Grzegorza Krzyżanowskiego, który zginął tragicznie w zeszłym roku. 

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Orzysz Zbigniew Włodkowski oraz Aeroklub Polski. – W trakcie zawodów pogoda nas nie rozpieszczała. Część konkurencji, które zaplanowaliśmy oraz kilka atrakcji zostało odwołanych. Udało nam się wykonać lądowanie na celność. Ze względów bezpieczeństwa po trzech konkurencjach zawody zostały zamknięte – mówi Andrzej Walerych, pomysłodawca i organizator imprezy, wiceprezes MSP „Mazury Paralotnie”. – Końcowa atrakcja sobotniego dnia to loty widokowe przybyłym samolotem dla zebranej publiczności. Po tym fakcie sobotnie zawody motoparalotniowe zostały zamknięte i tylko na niedzielę przewidzieliśmy zabawy z latawcem dla najmłodszych.

Podczas Winter Masuria Paramotor Cup 2015 po raz pierwszy zostały zorganizowane I Mazurskie Otwarte Modelarskie Zawody Szybowcowe „Smyki na Start”. które odbyły się na hali widowiskowo-sportowej w Orzyszu. Zawody wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci i rodziców, którzy w atmosferze rodzinnej sklejali modele szybowców, aby wystartować w konkurencji na oddanie jak najdłuższego lotu swoim sklejonym modelem. Trzeba nadmienić że wszystkie atrakcje były udostępnione bezpłatnie.

Dodatkowo można było obejrzeć modele redukcyjne lokalnych modelarzy, skorzystać z bezpłatnej zjeżdżalni i nawet przymierzyć sprzęt paralotniowy, który zaprezentowała firma paralotniowa Summit. Kolejną atrakcją były wózki motoparaloptniowe producenta Airone Pro, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pilotów jak i dzieci. Każdy z uczestników mógł usiąść w wózku, przymierzyć uprząż, czy założyć kombinezon.

W trakcie zawodów odbyły się dwugodzinne wykłady na temat „Jak zacząć przygodę z lataniem” oraz „Lataj bezpiecznie”, które przeprowadził dwukrotny motoparalotniowy mistrz świata i instruktor paralotniowy Tomasz Kudaszewicz. Moc atrakcji była ogromna, nie sposób wszystkie wymienić. Niedzielny program był nieco skromniejszy, ale gwarantował również wiele atrakcji i niesamowite wrażenia. Liczna grupa dzieci pod okiem organizatorów i lotników puszczała latawce. 

Wyniki zawodów motoparalotniowych:

1. Tomasz Żuralski 
2. Adam Piórek 
3. Roman Kupaj 

Wyniki I Otwartych Modelarskich Zawodów Szybowcowych „Smyki na Start” w Orzyszu

Kl. Standard do lat 6 – Smyk rozmiar 26 cm
1. Piotr Kaniowski 
2. Samuel Piekarski 
3. Kornelia Piekarska

kategoria do lat 9:
1. Aleksander Kostka
2. Piotr Łubowicz
3. Mateusz Topka

kategoria do lat 12:
1. Julian Olesiński
2. Adam Zwierzyński
3. Lena Makarewicz

kategoria do lat 16:
Miejsce 1: Weronika Alicka
Miejsce 2 Kamila Kamińska
Miejsce 3: Marcin Smakosz

Gratulujemy! Szybujcie w życiu wysoko! Zawodnicy, którzy nie odebrali dyplomów – czekają w MOSiR w Orzyszu.

Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe „Mazury Paralotnie” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy, a także zainteresowanym za przybycie i sympatyczną zabawę. Udowodniliśmy, że zainteresowanie lotnictwem jest wielkie, a impreza weszła już na stałe do kalendarza organizowanych przez nas imprez. Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji zawodów w pasjonackim przedsięwzięciu promującym sporty lotnicze i nasz piękny urokliwy region. Szczególne podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom, pilotom, wystawcom, naszym klubowiczom oraz osobom niezrzeszonym.

Więcej zdjęć na profilu Mazury Paralotnie.

Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe „Mazury Paralotnie” składa szczególne podziękowania: Burmistrzowi Miasta Orzysz Zbigniewowi Włodkowskiemu, Wicestaroście Powiatu Piskiego Markowi Wysockiemu, Domowi Kultury w Orzyszu, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Orzyszu, Obiektowi Konferencyjno-Wykładowemu „Perła”, Print Service, Zajazdowi Rado w Wierzbinach, Automobile Expert Wojciech Herter, Warsztatowi Samochodowemu Secure Serwis Paweł Stasik, Studiu Paznokci Aga, Aeroklubowi Polskiemu, Pensjonatowi Sielanka, Zoosafarii, Stacji Narciarskiej w Okrągłym, Firmie Rodzinnej Modelarz ze Zgierza, Summit, Airone Pro, Technofly, Aeromaster, Tomaszowi Kudaszewiczowi, a także właścicielom posesji za użyczenie terenu: Agroturystyce Ewelina w Wierzbinach – Sławomirowi Jarosz, Sołtysowi wsi Wierzbiny Wiesławowi Kosiorkowi, Państwu Ferenc, Marianowi Horbaczewskiemu „Hoska”.

Z lotniczym pozdrowieniem 
Mazury Paralotnie

Orginały materiał Lotnicza Polska pod tym linkiem > winter < 

 

 

 

Relacja TVP OLSZTYN z III zawodów Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2015
Materiał z Orzysza od minuty 11:33 sek .
Zapraszam do obejrzenia
http://olsztyn.tvp.pl/19264561/15315-godz-1830

 

 


 

 

TASK ZAWODOW

Pobierz plik

REGULAMIN ZAWODOW

 Pobierz plik

Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach!!

Koordynator Zawodów 

Andrzej Walerych 

mazuryparalotnie@vp.pl