Pobierz Statut

 

MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIOWE MAZURY PARALOTNIE

 

I. Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia.

 

§1

Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu statutu "Stowarzyszeniem paralotniowym" nosi nazwę: MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIOWE MAZURY PARALOTNIE

 §2

Stowarzyszenia paralotniowe  jest stowarzyszeniem zajmującym się propagowaniem i organizowaniem paralotniarstwa i innych sportów, wychowania fizycznego i wszelkich czynności związanych z rozwojem sportów lotniczych.

 §3

Terenem działania Stowarzyszenia Paralotniowego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie  może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 §4

Siedzibą Stowarzyszenia Paralotniowego  jest Ełcka 42m2 Orzysz 12-250

 §5

1. Stowarzyszenie  posiada osobowość prawną,

2. Stowarzyszenie  działa zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawy o sporcie i postanowieniami niniejszego statutu.

 §6

Stowarzyszenie Paralotniowe  może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 §7

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

II. Cel i środki działania Stowarzyszenia Paralotniowego.

 

§8

Celem Stowarzyszenia Paralotniowego jest:

1. Propagowanie i organizowanie sportu paralotniowego i innych sportów,

2. Stwarzanie swym członkom warunków do uprawiania sportu paralotniowego, i innych sportów.

3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.

4. Promocja regionu poprzez sporty lotnicze,

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej.

6. Organizowanie zawodów i imprez kulturalno - rekreacyjnych.

7. Propagowanie zdrowego trybu życia.

 

§9

Stowarzyszenie Paralotniowe realizuje swoje cele podejmując następujące środki działania:

1. Organizowanie zawodów paralotniowych,

2. Szkolenie członków w obchodzeniu się ze sprzętem paralotniowym,

3. Organizowanie imprez wyjazdowych dla członków Stowarzyszenia Paralotniowego,

4. Organizowanie szkolenia, w tym otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dziedzin sportu, kultury i rekreacji.

5. Współdziałanie w rozwoju sportu paralotniowego  i innych sportów oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,

6. Współdziałanie z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi, szkołami i organizacjami młodzieżowymi oraz społecznymi,

7. Działania na rzecz promocji Warmii i Mazur,

8. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia Paralotniowego.

 

 III. Członkowie Stowarzyszenia Paralotniowego, ich prawa i obowiązki.

 

§10

Członkowie Stowarzyszenia Paralotniowego  dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

 

§11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Paralotniowego  są osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych (powyżej 18 lat).

2. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia Paralotniowego i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, Że w składzie Zarządu Stowarzyszenia Paralotnioego większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą opiekuna prawnego należeć do Stowarzyszenia Paralotniowego bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia,

4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Paralotniowego mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Stowarzyszenia Paralotniowego, po wpłaceniu wpisowego,

6. Przyjęcie w poczet Stowarzyszenia Paralotnioego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Paralotniowego, powiadamiając o dokonanym przyjęciu składającego deklaracje.

 

§12

Członkowie zwyczajni maja prawo:

1. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,

2. Brania czynnego udziału w imprezach sportowych oraz Używania godła i barw Stowarzyszenia Paralotniowego,

3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia Paralotniowego oraz oceniania ich działalności,

4. Otrzymania od władz Stowarzyszenia Paralotniowego pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

5. Korzystania ze sprzętu sportowego Stowarzyszenia Paralotniowego na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia .

 

§13

Do obowiązku członków zwyczajnych należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwal Władz Stowarzyszenia Paralotniowego,

2. Regularne opłacanie składek członkowskich,

3. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia .

 

§14

 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie Paralotniowego mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej,

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 §15

Członkowie wspierający maja prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Paralotniowego z głosem doradczym,

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§16

Do obowiązków członków wspierających należy:

1. Udzielanie pomocy Stowarzyszeniu Paralotniowemu w realizacji jego statutowych zadań,

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy materialnej i finansowej Stowarzyszeniu Paralotniowemu,

3. Przestrzeganie postanowień statutu.

 

 §17

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla działalności Stowarzyszenia ,

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Paralotniowego,

3. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia Paralotniowego,

4. Do obowiązków członka honorowego Stowarzyszenia Paralotniowego należy przestrzeganie postanowień statutu,

5. Członkowie honorowi nie muszą płacić składek członkowskich.

 

§18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu Paralotniowym ustaje poprzez:

a) dobrowolne wystąpienie członka Stowarzyszenia  zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia Paralotniowego,

b) skreślenie z listy członków uchwala Zarząd Stowarzyszenia Paralotniowego w przypadku:

- nie uczestniczeniu członka Stowarzyszenia w realizacji jego zadań statutowych lub nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok,

- umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia  lub naruszania postanowień statutu.

c) śmierć członka Stowarzyszenia Paralotniowego,

d) rozwiązanie Stowarzyszenia Paralotniowego.

2. W przypadku skreślenia członka Stowarzyszenia  przysługuje mu prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Paralotniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia .

 

IV. Władze Stowarzyszenia Paralotniowego.

 

§19

Władzami Stowarzyszenia Paralotniowego są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna,

 

§20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia Paralotniowego trwa 5 lat.

 

§21

1. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu Paralotniowym,

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest, co najmniej raz na pięć lat przez Zarząd Stowarzyszenia , przy czym termin, miejsce i porządek dzienny winne być podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed data rozpoczęcia Zebrania. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne,

3. Walne zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Paralotniowego zwoływane jest raz na pięć lat,

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Paralotniowego:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/4 ogół członków Stowarzyszenia Paralotniowego.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla, których zostało zwołane.

 

§22

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Paralotniowego lub w innym miejscu.

 

§23

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Paralotniowego:

1. Dokonuje wyboru Władz Stowarzyszenia,

2. Uchwala plany i zalecenia dla Władz Stowarzyszenia  a także budżet Stowarzyszenia Paralotniowego,

3. Rozpatruje i ocenia działalność Stowarzyszenia  i jego Władz oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4. Uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia Paralotniowego,

5. Decyduje o likwidacji Stowarzyszenia Paralotniowego,

6. Nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Paralotniowego i pozbawia tego tytułu,

7. Podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zgłoszone zostały przez Władze Stowarzyszenia Paralotniowego lub jego członków,

8. Uchwala godło i barwy Stowarzyszenia Paralotniowego,

9. Uchwala wysokość składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek.

 

§24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach nadania lub pozbawienia tytułu honorowego członka Stowarzyszenia Paralotniowego, zmiany Statutu, likwidacji Stowarzyszenia . Uchwały te wymagają 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu,

2. Walne zgromadzenie jest prawomocnym w obecności w pierwszym terminie przynajmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia Paralotniowego uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na ilość członków,

3. Kworum połowy ilości członków uprawnionych do głosowania obowiązuje również w drugim terminie w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Paralotniowego lub zmianie statutu.

 

§25

1. Zarząd Stowarzyszenia Paralotniowego składa się od 3 do 7 członków wybieranych na okres kadencji w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie członków. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania wybiera Prezesa Zarządu, i wiceprezesa, skarbnika i do 3 innych członków Zarządu. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie,

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w roku. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność ponad 50% członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa  i viceprezesa Zarządu.

3.Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji następuje poprzez kooptację której dokonują pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

 

§26

Zarząd Stowarzyszenia Paralotniowego:

1. Ustala okresowe plany budżetowe w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia,

2. Składa sprawozdania z działalności Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem,

3. Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia Paralotniowego,

4. Ustala regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności Stowarzyszenia Paralotniowego,

5. Podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Paralotniowego do Związków, Stowarzyszeń lub Związków Sportowych,

6. Podejmuje decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości,

7. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia Paralotniowego,

8. Określa wysokość wpisowego, o którym mowa w §11 pkt. 5,

9. Reprezentuje Stowarzyszenie Paralotniowe na zewnątrz w składzie dwóch członków zarządu łącznie.

 

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych na okres kadencji w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie członków. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu,

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

3.Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji następuje poprzez kooptację której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

 

§28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia Paralotniowego,

2. Kontrolowanie działalności statutowej Stowarzyszenia Paralotniowego,

3. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniowi o stanie majątku Stowarzyszenia Paralotniowego, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4. Kontrolowanie opłacania składek członkowskich,

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej raz w roku. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność ponad 50% członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności.

 

V. Majątek Stowarzyszenia Paralotniowego.

 

§29

Majątek Stowarzyszenia Paralotniowego stanowią; środki finansowe, nieruchomości, ruchomości (w tym sprzęt sportowy) oraz wierzytelności.

 

§30

Dochody Stowarzyszenia Paralotniowego składają się: z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności uzyskanych drogą organizacji zawodów i imprez sportowych oraz ofiarności publicznej.

 

§31

Majątkiem Stowarzyszenia Paralotniowego dysponuje Zarząd zgodnie z ustalonym budżetem. Do wydatkowania sum pieniężnych, bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia a także podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie.

 

§32

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

VI. Nagrody i kary.

 

§33

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Paralotniowego przyznawane są wyróżnienia i nagrody,

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Paralotniowego.

 

§34

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Paralotniowego, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia członkowi Stowarzyszenia kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia Paralotniowego na okres do dwóch miesięcy,

2. Zakres i tryb kar regulaminowych określa szczegółowy regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie,

3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Stowarzyszenia Paralotniowego przysługuje mu prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o udzieleniu kary. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

VII. Likwidacja Stowarzyszenia

 

 §35

1. Likwidacja Stowarzyszenia Paralotniowego lub zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

2. Likwidacja Stowarzyszenia Paralotniowego może również nastąpić w innych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§36

Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia Paralotniowego.

 

§37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.