Deklaracja członkowska do pobrania:

Pobierz deklarację

 
Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe  Mazury Paralotnie
Ul. Ełcka 42 m2  Orzysz  12 -250
mazuryparalotnie@vp.pl  tel.+48 788 542 478
WARMIŃSKO MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział w Orzyszu 
Nr.Konta 71 93 64 0000 2003 00 23 0784 0001
                                             DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA
Po zapoznaniu się ze Statutem Mazurskiego  Stowarzyszenia  Paralotniowego Mazury Paralotnie  deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa wedle  prywatnego czasu swojego w życiu Stowarzyszenia i systematycznego opłacania składki członkowskiej w wysokości 100zł  za cały rok  i jednorazowej opłaty wpisowego w kwocie 80zł  na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Imię .....................................................................................
 Nazwisko ...........................................................................
Data i miejsce  ur. ……………………………………………….
PESEL : ……………………………………………
Numer dowodu osobistego : …………………………………
 Miejsce zamieszkania:
 Ulica ......................................................nr. domu ......... mieszkanie .........
 
 Kod pocztowy .......... - ...............   Miejscowość .........................................
 
 E-mail ..........................................................................................................
 
 Telefon kontaktowy .....................................................................................
 
Opisać  krótko swoja osobę i zainteresowania ;
 
  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z dnia 29.08.1997 nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej dla potrzeb statutowych i organizacyjnych  Stowarzyszenia Mazury Paralotnie .   Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 miejscowość  ................................. dnia ............................................                                               
 czytelny podpis   ...............................................................