REGULAMIN ZAWODÓW SMYKI NA START

1. Kategoria dzieci w wieku do 7 lat (decyduje rok urodzenia)
model Smyk rozmiar 30 cm.
2. Kategoria dzieci w wieku do 12 lat (decyduje rok urodzenia)
model Smyk rozmiar 50 cm.
3. Trzy kolejki rzutów (oceniamy, który dalej poleci). 
4. Jeżeli lot w pierwszej próbie był nieprawidłowy (zderzenie ze ścianą lub inną przeszkodą stałą oraz innym zawodnikiem lub modelem innego zawodnika) ma prawo do drugiej próby i wtedy rejestrujemy długość drugiego lotu. Decyzję o powtórzeniu lotu podejmuje zawodnik.
5. Jedynym kryterium pomiaru wyników jest odległość w jakiej model zatrzymał się od linii startu po wypuszczeniu z ręki zawodnika. Odległość mierzona jest do dzioba modelu w miejscu zatrzymania do miejsca wyznaczonego startu.
6. Dopuszcza się udział w komisji sędziowskiej rodziców lub

7. opiekunów uczestników pod warunkiem, że uczestnik wykona swoje loty pod nadzorem innej komisji.
8. Do ustalenia kolejności sumujemy wyniki zaliczonych lotów.